V karlovarské nemocnici byla zahájena rekonstrukce a budování nástavby pavilonu L. Práce souvisí s další etapou generelu nemocnice.

 Úprava areálu karlovarské nemocnice pokračuje podle plánu. Po demolici pavilonu K již stavební firmy opravují pavilon L ( bývalé infekční oddělení), kam se po jeho dokončení přestěhuje transfúzní oddělení a technicko-hospodářská oddělení jako je finanční účtárna, personální úsek, oddělení biomedi.inženýrství a především centrální sklady. Jedná se o klíčovou stavbu celého generelu, která umožní vyklidit pavilon G a připravit ho k demolici. 

Po demolici pavilonu G vznikne na jeho místě zcela nová budova, kde je plánováno onkologie, lůžkové fondy pro kardiologii, interní oddělení, traumatologii, gynekologie a také o významnou část rozšířený gastroenterologický úsek. Rekonstrukce pavilonu L by měla skončit začátkem roku 2024. Celá investice čítá 270mil. Kč.

Milostivé léto

Protože je naše organizace právnickou osobou, chtěli bychom informovat dlužníky, že právní úprava milostivého léta II nabyla účinnosti dnem 1. září 2022. Od tohoto data až do 30. listopadu 2022 poběží tříměsíční lhůta, během níž může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny) a náhradu nákladů exekuce, která činí 1 500,- Kč plus DPH ve výši 315,- Kč (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Pokud tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Pokud ale povinný (dlužník) nejpozději do 30. listopadu 2022 nezaplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál.

Pro dlužníky jsou srozumitelným způsobem informace shrnuty zde: https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/.

Ochrana dýchacích cest v našich zdravotnických zařízeních

Covid pozitivních pacientů přibývá...nejen těch hospitalizovaných, ale i těch, kteří přichází s akutními obtížemi či pro léky...doporučujeme tedy v našich nemocnicích nosit ochranu úst a nosu, pro zajištění ochrany nejen sebe, ale i ostatních pacientů či personálu.
Děkujeme všem za pochopení!

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary

Lékárna Cheb


Pohotovost v době svátků 9:00 - 19.00 hod.
(Toto platí pouze ve dnech, kdy lékárny v obchodních centrech jsou zavřeny.)

LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna

Zelená firma